Aicinājumi – Baskāju karmelīti Latvijā

Aicinājumi

Karmels ir liela garīgā ģimene, kura cenšas dzīvot paklausībā Jēzum Kristum un kalpot Viņam sirds šķīstībā un ar taisnu sirdsapziņu. Šo ideālu cenšamies sasniegt, apcerot Kunga likumu, stiprinot savas sirdis Svēto Rakstu meditācijā (lectionem divinam), lai Dieva vārds mājotu mūsu mutēs un sirdīs. Sv. Terēze no Avilas raksta: „Mēs visi, kas nēsājam svēto Karmela habitu, esam aicināti lūgties un kontemplēt; tādas ir mūsu saknes, no tādas izejam ģimenes – no mūsu svētajiem tēviem no Karmela Kalna, kuri dziļā vientulībā un ar tādu nicinājumu pret pasaulīgajiem labumiem, meklēja šo lielo dārgumu, šo dārgo pērli.”

Esam aicināti lūgties, klausoties Dieva vārdā un piedaloties liturģijā, lai iegūtu draudzību ar Dievu. Savu lūgšanu, kā arī visu konsekrēto dzīvi vienojam ar apustulisko darbu, dažādos veidos kalpojot Baznīcai. Cenšamies, lai mūsu apustuliskie darbi izrietētu no ciešas vienotības ar Kristu. Abus šos pienākumus – kontemplatīvo un apustulisko, cenšamies īstenot, dzīvojot kopienā.

Izvēlot sev par Māti un Aizbildni Vissvētāko Jaunavu Mariju, veidojam savu dzīvi pēc Viņas piemēra. Par to mums atgādina arī mūsu Ordeņa nosaukums: Vissvētākās Jaunavas Marijas no Karmela kalna baskāji brāļi. Marija, mīlestībā vienota ar Jēzu Kristu un pilnīgi paklausīga Svētā Gara iedvesmām, mums rāda, kā glabāt Dieva vārdus, pārdomājot tos savā sirdī.

Īpašā veidā godinām arī pravieti Eliju, kurš ‘dedzis savā centībā Kungam, Dievam Cebaotam’. Viņš ir piemērs, kā uzklausīto Dieva vārdu īstenot dzīvē un nodot to citiem.

Ja Tevi ir ieinteresējis karmelītiskais garīgums, ja Tu esi tai dzīves posmā, kad tiek meklēts savs dzīves ceļš, sirsnīgi aicinām iepazīties ar Karmela Svēto darbiem. Ir arī iespēja tikties individuālā sarunā ar Rīgā kalpojošajiem karmelītu tēviem, kā arī piedalīties rekolekcijās, kuras tiek organizētas mūsu klosteros Polijā.