Skapulāra pieņemšana – Baskāju karmelīti Latvijā

Skapulāra pieņemšana

Skapulāra uzlikšanas ceremonija

Priekšvārds:

Priesteris: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Visi: Amen

P.: Dievs Kungs lai ir ar jums!

V.: Kungs ir ar tevi!

Vai:

P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus, kurš piedzima no Jaunavas Marijas, žēlastība un mīlestība, lai ir ar jums!

V.: Kungs ir ar tevi!

Dieva vārda lasīšana:

(Salamana pamācības 8, 17-21 34-35)

Es mīlu tos, kas mani mīl un tie, kas laikus mani meklē, mani arī atrod. Bagātība un gods ir manās rokās, paliekama manta un taisnība. Mani augļi ir labāki par zeltu, pat par vistīrāko zeltu, un ieguvums no manis ir cildenāks, nekā izlasīts sudrabs. Es virzu savus ceļus pa taisnības ceļu, pa tiesību taku, lai lai es labi aprūpēju tos, kas mani mīl un piekļauju pilnas viņu dārgumu krātuves. Labi ir cilvēkam,. Kas mani paklausa, būdams cauru dienu nomodā pie manām durvīm un stāvēdams atslējies prat manu durvju balstu stabiem. Kas mani atrod, tas atrod dzīvību un iegūst labpatiku Tā Kunga acīs. Tie ir svēto Rakstu vārdi.

Vai:

(Is. 61, 9-11)

Un viņu dzimums būs pazīstams ļaužu starpā un viņu pēcnācēji tautu vidū. Visi, kas viņus redzēs, tos pazīs un atzīs, ka viņi ir Tā Kunga svētīts dzimums. Es priecājos lielā priekā par To Kungu, mana dvēsele ir līksma par manu Dievu! Jo Viņš mani ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu kā līgavaini, kas sev uzliek priestera cepurei līdzīgu galvas rotu, un kā līgavu, kas mirdz un lepojas savu aplikto rotu košumā. Jo, kā zeme izdod savus augļus un kā dārzs liek sazelt saviem dēstiem, tā Tas Kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā. Tie ir svēto Rakstu vārdi.

Vai:

(Ef. 4. 17, 20-24)

Tad nu es jums piekodinu – Tas Kungs ir mans liecinieks – vairs nedzīvot tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tukšībā. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies; jūs par Viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātāun jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tie ir svēto Rakstu vārdi.

Ticīgo lūgšanas:

Lūgsim Dievu Tēvu caur Jaunavas Marijas aizbildniecību:

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi caur Svētā Gara žēlastību tiek ietērpti Kristū,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi censtos dzīvot ar savu Kristībā doto solījumu ietērpties Kristū,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi tiek stiprināti ticībā, cerībā un mīlestībā,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi kļūst par karmelītu ģimenes dzīviem locekļiem,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi būtu tās mīlestības turpinājums, kādu Jēzus dāvāja savai Mātei (lai viņi mīlētu Mariju ar Jēzus mīlestību),

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi tiektos iegūt Vissvētākās Jaunavas Marijas tikumus, mācoties klausīties Dieva Vārdu un ik dienas dzīvot saskaņā ar to,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi ar Jaunavas Marijas aizbildniecību gūtu gaismu kontemplācijā, dalītos priekā ar brāļiem un dedzīgi kalpotu citiem,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.

Lūgsim par tiem, kuri pieņem skapulāru, lai viņi vienmēr tērpjas kāzu drānās un ir gatavi ieiet valstībā, kur mīt svētie un Vissvētākā Jaunava Marija,

  • Tevi lūdzam uzklausi mūs Kungs.
Svētības lūgšana:

P.: Dievs, Tu esi svētuma Avots un ikviena cilvēka svētdarītājs, Tu aicini uz kristīgās dzīves un mīlestības pilnību ikvienu, kas ir atdzimis no ūdens un Svētā Gara; uzlūko žēlīgi tos kuri dievbijīgi saņem Karmela skapulāru un to uzticīgi nēsā kā savas veltīšanās Karmela Kalna Dievmātei zīmi. Liec, lai atbildot uz Vissvētākās Jaunavas maigo mīlestību, viņi līdzinātos Tava Dēla, Jēzus Kristus attēlam, un pēc laimīgi nodzīvotas dzīves varētu ieiet Tavas valstības priekā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

V.: Amen.

Skapulāra Uzlikšana:

Uzliekot skapulāru katram ticīgajam, kas to lūdz, celebrants saka:

P.: Saņem šo skapulāru. Paļaujies uz mūsu svētās Mātes mīlestību, centies līdzināties Jaunavai Marijai un savā dzīvē meklē dziļu vienību ar Viņu. Nēsā šo simbolu, kā Marijas piemiņas zīmi, kura tevi pavada tavos ikdienas centienos iekšēji ietērpties Kristū un liecināt par Viņu Baznīcas un visas cilvēces labumam, kā arī Trīsvienības slavai.

V.: Amen.

Pēc skapulāra uzlikšanas celebrants uzrunā klātesošos:

Saņemot šo skapulāru, esat iekļauti Karmela ģimenē, kas īpašā veidā ir veltīta sekošanai un kalpošanai Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Dieva Mātei, lai tādā veidā jūs dzīvotu Kristum un Viņa Baznīcai Karmela ordeņa kontemplatīvajā un apustuliskajā garā. Lai jūs varētu pilnīgā veidā sasniegt šo ideālu, man piešķirtās varas spēkā dodu jums iespēju saņemt visus Karmela ordeņa garīgos labumus.

P.: Visvarenā Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara svētība, lai nāk pār jums un paliek uz mūžiem.

V.: Amen.

Vai:

P.: Lai Dievs mūs svētī, sargā no visa ļauna un ieved mūs mūžīgā dzīvē.

V.: Amen.