Litānija Marija, Karmela Mātes godam – Baskāju karmelīti Latvijā

Uzsakot novennu pirms Karmela kalna Dievmātes svētkiem, piedāvājam privātai lūgšanai Litāniju Marija, Karmela Mātes godam. Novennas lūgšanas varat atrast šeit: http://karmel.lv/novenna-skapulara-dievmates-godam/

Litānija Marija, Karmela Mātes godam

(litāniju veido mīlestības un goda apliecinājumi, ar kādiem jau no paša sākuma Mariju apzīmēja viņai veltītais Ordenis; prezentējot viņu arī kā garīgās dzīves Skolotāju un karmelītu konsekrācijas paraugu un ideālu)

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristus, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, …
Dievs, Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens Vienīgs Dievs!…

Jaunavīgā Dieva Dzemdētāja, lūdz par mums!
No Elija pravietiski pasludinātā,
Karmela Aizbildne un Kundze,
Karmela Rota, Karaliene,
Mūsu Māte un Māsa,
Karmela Labvēle,
Ar svēto Skapulāru mūs sargājošā,
Karmela vēsturē vienmēr klātesošā,
Svētīgā Jaunava no Karmela kalna,
Karmela Kalna gods,
Karmela zieds,
Jūras zvaigzne,
Debesu vārti,
Dzīve un mūsu cerība,
Vissaldākā māte,
Žēlsirdīgā māte,
Skaistās mīlestības māte,
Dieva žēlastības māte,
Jaunava Māte,
Šķīstās sirds Jaunava,
Bezvainīgā Jaunava,
Svētā Gara Līgava,
Svētās Trīsvienības mājoklis,
Baznīcas skaidrais tēls,
Garīgās dzīves Skolotāja,
Dieva Vārdu Nesošā,
Vārdā klausoties aizmirsusies Jaunava,
Nomodā esošā Jaunava,
Klusā un apslēptā Jaunava,
Dieva lietas sirdī glabājošā,
Lūgšanā pastāvīgi paliekošā,
Ticības tumsā vīrišķīgi pastāvošā,
Svētajam Garam vienmēr pakļāvīgā,
Tēva gribai paklausīgā,
Līdz pat krusta pakājei Kristum līdzi ejošā,
Uz Kunga augšāmcelšanos paļāvīgi gaidošā,
Kā priekos, tā bēdās ar Jēzu vienotā,
Sava Dēla pilnīgā skolniece,
Kunga nabago vidū pirmā,
Kunga pazemīgā kalpone,
Lūgšanas un atsacīšanās paraugs,
Kontemplācijas un aizbildnības paraugs,
Mūsu veltīšanās Dievam paraugs,
Marija, mīlošā klātbūtne,
Mūsu ticības svētceļojuma pavadītāja,
Ceļā uz Karmela Kalnu vadītāja,
Svētā Skapulāra Karaliene, lūdz par mums!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums1

Mūsu Māte un Karmela Kalna Karaliene,
Dāvā mums Tavas aizgādības zīmi.

Lūgsimies.
Dievs, Tu apveltīji Karmela Ordeni ar Marijas, vienmēr Jaunavas, Tava Dēla Vissvētākās Dzemdētājas, goda nosaukumu, dari savā labvēlībā, lai mēs, atdodot Viņai godu un stiprināti ar Viņas aizsardzību iegūtu mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.