Novenna Skapulāra Dievmātes godam – Baskāju karmelīti Latvijā

Novenna Skapulāra Dievmātes godam

Lūgšana Skapulāra Dievmātei (novennas sākumā)

Ak vislabā debesu un zemes Karaliene! Svētā Skapulāra Aizbildne, Dieva Māte! Lūk, es, Tavs bērns, lūdzoši paceļu savas rokas uz Tevi un no sirds dziļumiem uz Tevi saucu: svētā Skapulāra Karaliene, glāb mani, jo Tevī ir visa mana cerība.

Ja Tu neuzklausīsi mani, pie kā tad lai es griežos? Zinu, ak labā Māte, ka mana lūgšana aizkustinās Tavu sirdi un Tu uzklausīsi mani manās vajadzībās, jo Dieva Visvarenība dus Tavās rokās, un Tu vari dalīt to pēc labpatikas. Tu kopš gadsimtiem esi cienījamā un godājamā satriekto Mierinātāja, celies un ar savu vareno spēku izkliedē manas ciešanas, dziedini, mierini manu dvēseli, ak žēlsirdības pilnā Māte! Bet es ar pateicības pilnu sirdi līdz pat nāvei teikšu Tavu godu. Tavam godam gribu dzīvot un nomirt svētajā Skapulārā. Āmen.

Pirmā diena – 7. jūlijs

Marija, Karmela Zieds un mūsu Māte! Tu parādījies kādreiz pravietim Elijam kā gaišs mākonis, kurš pacēlies virs jūras, dzīvināja izslāpušu zemi ar dāsnu lietu. Pazemīgi Tevi lūdzam, sagādā mums bagātīgas žēlastību straumes no debesīm, kas piepildīs mūsu dvēseles, lai tās nestu simtkārtīgus augļus un lai mēs, kalpojot Dievam ticībā un mīlestībā, jau šajā dzīvē būtu iepriecināti ar svētīgu cerību ieraudzīt Viņu laimīgajā mūžībā.

Paļāvībā, ka Tu nenoraidīsi mūsu lūgšanas, mēs, vismīļā Māte, saliekam Tavās mātišķajās rokās mūsu vajadzības un šīs novennas nodomus. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Otrā diena – 8. jūlijs

Marija, Karmela Zvaigzne un Mūsu Māte, kas dedz īpaša mīlestībā uz saviem bērniem, kuri ieģērbti svētajā Skapulārā, kas apciemo viņu dvēseles un mierini tās ar vārdiem un savu piemēru, izlūdz mums, ak mūsu Karaliene, lai Tavs Dēls un mūsu Kungs, Jēzus Kristus, ar savu dievišķo gaismu izkliedētu mūsu prāta tumsu: lai mēs pazītu, cik vērtīga ir Viņa mīlestība uz mums un paši Viņu no sirds mīlētu, lai mēs saprastu savu pienākumu svarīgumu un apzinīgi tos izpildītu, lai mēs visas savas domas, vārdus un darbus virzītu uz lielāku Dieva godu un mūsu tuvāko labumu.

Pazemīgi Tēv uzticam visu, kas mūs nomoka, uztrauc un sāp. Ceram, ka visu to pieņemsi kā Māte un dosi mūsu dvēselēm un sirdīm nesatricināmu mieru! Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Trešā diena – 9. jūlijs

Marija, Karmela Skolotāja un mūsu Māte, pilnā labestības uz mums, kas esi labprāt pieņēmusi Tava ordeņa dēlu Tev saliktus solījumus, lūdzam Tevi, ak Valdniece mūsu, pārveido mūsu dvēseles par dzīvā Dieva svētnīcām, lai tās, greznotas ar tikumu ziediem un labiem darbiem, spētu cienīgi uzņemt Dievišķo Majestāti; lai mēs, slavējot un mīlot Dievu, varētu Viņam uzticīgi kalpot un nekad neaptraipītu savu dvēseļu svētnīcas ar grēcīgu pieķeršanos radībai.

Ak Māte! Tik daudz ir mūsos vājību, nabadzības un tumsības! Tu vari stiprināt mūsu dvēseles un sirdis. Pilnībā Tev uzticamies. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Ceturtā diena – 10. jūlijs

Marija, Karmela gods un mūsu Māte! Tu par liecību īpašai mīlestībai uz saviem bērniem, kuri ieģērbti Tavā svētajā apmetnī, pagodināji viņpus ar sava visjaukākā Vārda tiu, pazemīgi Tevi lūdzam, atmodini mūsu sirdīs ilgas, ka mēs visās dzīves grūtībās un sāpēs pie Tevis meklētu atbalstu, atvieglojumu un mierinājumu. Pamudini mūs ar savas dzīves piemēru uz labiem darbiem un dari, ak, Žēlsirdības Māte, lai mēs, sekojot Tavu tikumu paraugam, būtu cienīgi saukties par Taviem dēliem; lai mēs starp Taviem bērniem un Kristus brāļiem tiktu ierakstīti dzīvības grāmatā.

Uzklausi mūsu lūgšanas. Tu uz Golgatas kalna lielās sāpēs esi kļuvusi mums Māte. Tu vislabāk saproti mūsu ciešanas. Aizstāvi mūs pret ļaunā kārdinājumiem un aizved mūs pie sava Dēla Jēzus Kristus. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Piektā diena – 11. jūlijs

Marija, Karmela Cietoksni, kas ar savas gādības vairogu sargāji karmelītu ordeni no ienaidnieka uzbrukumiem un izglābi to no pagrimuma, pazemīgi tevi lūdzam, Valdniece mūsu, aizstāvi mūs pret dvēseles un miesas ienaidniekiem, lai mēs kalpotu Dievam mierā un drošībā lielākam Viņa godam un Tavai slavai.

Karmela Karaliene! Mēs nākam pie Tevis un saliekam Tavās mātišķajās rokās savu un visas Baznīcas nākotni. Palīdzi mums nest savu krustu un atklāj mums patiesības un miera uzvaras spožumu. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Sestā diena – 12. jūlijs

Marija, Karmela Karaliene un mūsu Māte, kas savu uzticīgo kalpu Sīmani pagodināji ar svēto Skapulāru – Tavas gādības zīmi, apsolot neskaitāmas Dieva žēlastību un svētību straumes viesiem tiem, kas šo apmetni dievbijīgi nesās un pienācīgā veidā pildīs sava aicinājuma pienākumus, kā arī sekojot Tavu svēto tikumu paraugam, paliks tavi uzticīgi kalpi, liec, lai mēs caur uzticību dotiem solījumiem baudītu Tavus apsolījumus gan šajā dzīvē, gan pēc nāves, un caur to tiktu uzņemti mūžīgajā slavā.

Ak Skapulāra Karaliene, liec, lai nēsājot tavu svēto apmetni, mūsu dvēseles arvien vairāk līdzinātos Tev, un caur tevi — Kristum, un lai mūsos pieaugtu paļāvība, ka Tu mums palīdzēsi visās mūsu vajadzībās un aizsargāsi pret šīs dzīves vētrām. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Septītā diena – 13. jūlijs

Marija, Kartnela Sargātāja un Māte! Tu mums apsolīji, ka Tavs svētais apmetnis, ja to cienīgi nesājam, kļūs mums par vairogu pret ienaidnieka uzbrukumiem un pasargās mūs no visa ļaunā. Karsti Tevi lūdzam, lai Tava aizstāvība mūs pasargā ne tikai no miesas briesmām, bet vispirms no dvēseles briesmām, un no mūžīgās pazušanas. Liec, lai caur Tavu spēcīgo aizbildniecību mēs nekad neizdarītu tādu grēku, kura dēļ mēs tiktu Dieva atmesti.

Pazemīgi noliecoties Tavā priekšā, ceram, ka nekad nepiedzīvosim tādas ciešanas kuras Tu nevarētu remdināt, ka nekad mums nebūs uzlikts tāds slazds, kuru Tu neattālinātu no mums, jo Tu esi visvairāk mīloša Māte. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Astotā diena – 14. jūlijs

Marija, Karmela Krāšņums un mūsu Māte! Dāvājot mums šo cēlo Tavas mīlestības zīmi — svēto Skapulāru, Tu gribēji mūsos redzēt ne tikai savus kalpus, bet arī karsti vēlējies mūs pieņemt un saukt par saviem dēliem un meitām. Lūdzam tevi, izlūdzies no Jēzus mums žēlastību, lai mēs nekad nebūtu Tev par sarūgtinājuma iemeslu, bet gan kļūtu par Tavu iepriecinājumu un Tavu slavu!

Gribam būt labi Tavi brāli, kā Tu to vēlējies sev. Pateicoties tādas Mātes, kura visu saprot, atbalstam — mēs atbrīvosimies no visa, kas mūs attālina no Tevis un nepatīk Kungam. Esi ar mums katrā laikā, atbalsti un glāb mūs. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Devītā diena – 15. jūlijs

Marija, Karmela Aizstāve un mūsu Māte! Zinām, ka Tu nekad nepamet tos, kas Tev ir uzticīgi. Liec, lai mēs vienmēr tādi paliktu. Rūpējies par mūsu sirdīm, šķīsti tās no visiem grēka traipiem, pārvērt tās par smaržīgiem tikumu ziediem. Lai Kristus iemājo mūsos uz mūžiem, lai nāves stundā sātans atkāptos no mums, ieraugot Jēzu mūsu sirdīs. Bet kad mūsu dvēseles šķirsies no miesas, dod mums prieku uzlūkot Tavu svēto Vaigu un aizved mūs uz mūžīgās laimes mājokļiem.

Svētā Skapulāra Māte! Tu apsolīji, ka tas, kas nēsāja Tavu apmetni, netiks pazudināts. Vienmēr to atgādini mums, lai pēdējā šīszemes dzīves stundā mēs pagodinātu Tavu glābiņa zīmi un kļūtu mūžīgās godības dalībnieki. Āmen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Lūgšana Skapulāra Dievmātei (noslēdzot novennu)

Ak Jaunava, Dieva Dzemdētāja! Svētā Skapulāra Karaliene un mūsu Māte! Tu nemitīgi pievelc mūs pie sevis.

Valdniece mūsu! Kā kādreiz Tu caur svētā Skapulāra dāvanu pasargāji savu iemīļoto karmelītu ordeni no šķelšanās un pagrimuma, bet mums visiem devi īpašas gādības zīmi, tā arī šodien nostājies cilvēces priekšā, kas atmet Dievu, kā vienotības un pasaules glābšanas zīme.

Esi glābiņš visai zemei, Baznīcai un mūsu tautai. Atjauno savas zīmes un brīnumus! Noslauki cietēju asaras, sargā bērnu sirdsskaidrību un ticību jauniešu sirdīs; mūsu ģimenēm izlūdz mieru un savstarpēju mīlestību, kā arī uzupurēšanas garu! Izlūdz mums žēlastību pastāvēt ticībā, lai mēs Tevi varēti teikt tagad un mūžībā. Āmen.