Novenna Skapulāra Dievmātes godam – Baskāju karmelīti Latvijā

Novenna Skapulāra Dievmātes godam

Lūgšana Skapulāra Dievmātei (novennas sākumā)

Vislaipnākā debesu un zemes Karaliene, Dieva Māte, kura Svētā Skapulāra zīmē esi mūsu Aizbildne! Lūk, es,  Tavs bērns, lūgšanā paceļu savas rokas un no sirds dziļumiem lūdzu Tevi: svētā Skapulāra Karaliene, glāb mani, jo Tevī ir visa mana cerība.
Ja Tu mani neuzklausīsi, pie kā gan man griezties? Es zinu, labā Māte, ka Tavu sirdi aizkustinās mana lūgšana, Tu uzklausīsi mani manās vajadzībās. Cauri gadsimtiem Tu esi godināta kā noskumušo Iepriecinātāja, celies un savā varenajā spēkā izkliedē manas ciešanas, dziedini, mierini manu dvēseli, ak, žēlastības pilnā Māte! Es ar pateicības pilnu sirdi pateikšos Tev līdz pat manas nāves stundai. Tavam godam, svētajā Skapulārā ietērpts, es gribu dzīvot un nomirt. Amen.

Pirmā diena – 7. jūlijs

„Mīliet Mariju! No šīs mīlestības nemitīgi smeliet spēku savām sirdīm. Lai Viņa atklājas jums un caur jums kā Māte visiem, kas tik ļoti izslāpuši pēc mātišķas aizbildniecības”.

Svētais Jānis Pāvils II

Marija, Karmela zieds un mūsu Māte! Reiz tu atklājies pravietim Elijam kā mākonis, kurš pacēlās no jūras un atveldzēja izkaltušo zemi ar bagātīgu lietu. Pazemīgi Tevi lūdzam, Savā labvēlībā, izlūdz mums bagātīgas debesu žēlastības, lai tās bagātina mūsu dvēseles, lai dod simtkārtīgus tikumu un labo darbu augļus, lai mēs kalpojam Dievam ticībā un mīlestībā, lai jau šajā dzīvē varētam priecāties svētlaimīgā cerībā ieraudzīt reiz Tevi laimīgā mūžībā.
Tavās Mātes rokās saliekam mūsu vajadzības un šīs novennas nodomus, paļāvībā, ka nenoraidīsi mūsu lūgšanas, vislabākā un visiejūtīgākā Māte! Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Otrā diena – 8. jūlijs

„Nebaidīsimies, ka Marija varētu aizklāt Kristu, viņa ir tādēļ, lai vestu pie Jēzus”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

Marija, Karmela zvaigzne un mūsu Māte, Tu, kvēlojot īpašā mīlestībā uz svētajā Skapulārā ietērptajiem bērniem, apmeklē viņu dvēseles, mierini tās ar saviem vārdiem un piemēru. Izlūdz mums, ak, mūsu Karaliene, lai tavs Dēls, un mūsu Kungs Jēzus Kristus, ar Savu dievišķo gaismu izgaismo mūsu prāta tumsības; lai mēs iepazītu mīlestības, kuru Viņš mums atklāja, vērtību un sirsnīgi Viņu mīlētu. Lai mēs izprastu mūsu pienākumu nozīmīgumu un apzinīgi tos pildītu, lai visas domas, vārdus un darbus īstenotu lielākam Dieva godam un mūsu tuvāko labumam.
Pazemīgi uzticam Tev visu, kas mūs nomāc, nodarbina un sāpina. Paļaujamies, ka pieņemsi to kā Māte un dāvāsi mūsu dvēselēm un sirdīm nesatricināmu mieru! Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Trešā diena – 9. jūlijs

„Māte nekad neatstāj- ne šūpulī, ne Kalvārijā, ne pie sava bērna kapa”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

Marija, Karmela Skolotāja un mūsu Māte, labestības pārpilna pret mums visiem, kura vēlējies pieņemt Tava Ordeņa dēlu upurus, lūdzam Tevi, ak, mūsu Kundze, pārveido mūsu dvēseles par dzīvā Dieva svētnīcām, lai ar tikumu un labo darbu ziediem rotātas tās varētu cienīgi uzņemt dievišķo Majestāti! Lai mēs, godinot un mīlot Dievu, varētu uzticīgi Viņam kalpot, lai mūsu dvēseļu svētnīcas nekad neaptraipītu grēcīga pieķeršanās radībām.
Māte! Mūsos ir tik daudz vājību, tik daudz trūkumu un tumsas! Tu vari stiprināt mūsu dvēseles un sirdis, tādēļ veltījamies tev visā pilnībā. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Ceturtā diena – 10. jūlijs

„Līdzsvars, kāds bija Marijai, stāvot zem krusta, palīdz visai pasaulei”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

Marija, Karmela Gods un mūsu Māte, kura kā sevišķu apliecinājumu mīlestībai pret saviem bērniem, kas ir ietērpti Tavā svētajā tērpā, vēlējies pagodināt viņus savā vissaldākajā Vārdā, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzmodini mūsu sirdīs vēlēšanos, lai mēs visās dzīves nevarībās un slimībās pie Tevis meklētu atbalstu, atvieglojumu un mierinājumu. Pamudini mūs ar savu dzīvi un piemēru, Žēlsirdības Māt, lai mēs sekojot Taviem svētajiem tikumiem, kļūtu cienīgi saukties par Taviem bērniem; lai mēs tiktu ierakstīti dzīvības grāmatā, kopā ar Taviem bērniem un Jēzus brāļiem.
Uzklausi mūsu lūgšanas! Tu Kalvārijā lielās sāpēs kļuvi mūsu Māte, Tu vislabāk saproti mūsu ciešanas. Pasargā mūs no ļaunā kārdinājumiem un aizved pie tava Dēla, Jēzus Kristus. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir …

Piektā diena – 11. jūlijs

„Cik ļoti spoži Marijas tēls mirdz pasaulei tieši šodien, kad daudzi gudrie un prātīgie cilvēki kautrējas runāt par nabadzīgo Jaunavu, kuru Dievs izvēlējās sev Nazaretē un darīja par Māti Savam Dēlam”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

Marija, Karmela Klints, Tu pasargāji Karmelītu ordeni daudziem ienaidnieku uzbrukumiem, glābi to no pagrimuma, pazemīgi Tevi lūdzam, mūsu Kundze un Aizbildne, sargā mūs no dvēseles un miesas ienaidniekiem, lai mēs kalpotu Dievam mierā un drošībā lielākam Viņa godam un Tavai slavai.
Karmela Karaliene! Mēs nākam pie Tevis un saliekam Tavās Mātišķajās rokās mūsu nākotni, Baznīcas un mūsu Tēvzemes likteni. Atvieglo mums krusta nešanu, un atklāj patiesības, labuma, skaistuma un miera uzvaras gaismu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Sestā diena – 12. jūlijs

„Dievs Sevi nevēlas dāvāt pasaulei citādi, kā tikai caur Marijas rokām”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

Marija, Karmela Karaliene un mūsu Māte, Tu savu uzticīgo kalpu Sīmani pagodināji ar svēto Skapulāru, pestīšanas un Tavas bērnišķības zīmi. Tu viņam apsolīji neizmērojamas žēlastību un Dieva svētības straumes visiem tiem, kas dievbijīgi šo apģērbu nēsās, kā arī pienācīgi pildīs sava aicinājuma pienākumus, sekos Tev tikumības ceļā, kļūs uzticīgi Tavi kalpi. Lūdzam, dari, lai mēs paliekot uzticīgi uzdevumiem, kurus esam uzņēmušies, gan dzīvē, gan nāvē iemantotu Tavus apsolījumus, un caur to tiktu uzņemti mūžīgajā godībā.
Svētā Skapulāra Karaliene, dari, lai nēsājot Tavu skapulāru, mūsu dvēseles aizvien vairāk līdzinātos Tev, un caur Tevi – Kristum. Lai pieaug mūsu paļāvība, ka Tu visas mūsu vajadzības uzklausīsi un pasargāsi no dzīves vētrām. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Septītā diena – 13. jūlijs

„Vienmēr, kad ir sevišķi grūti, kad tumsa apņem visu zemi, bet saule jau norietējusi, bet zvaigznes nedāvā gaismu, viss jāatdod Marijai”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

 Marija, Karmela Sargātāja un Māte! Tu mūs dāvā drošību, ka Tavs svētais apģērbs, ja to cienīgi nēsājam, būs mums vairogs pret ienaidnieka uzbrukumiem, pasargās mūs no visa ļaunā. Dedzīgi Tevi lūdzam, lai mūs pasargā Tava varenā aizsardzība ne tikai no miesas briesmām, bet vispirms no dvēseles apdraudējuma un mūžīgās pazudināšanas. Dari, ar Tavu spēcīgo aizbildniecību, lai mēs neizdarītu tādus grēkus, ar kuriem mēs varētu tikt uz mūžiem no Dieva šķirti.
Dziļā pazemībā noliecamies Tavā priekšā, pilni paļāvības, ka nebūs tādu sāpju, kuras netiktu remdētas, nebūs tādu lamatu, kuras Tu neattālinātu, jo esi vismīlošākā Māte. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Astotā diena – 14. jūlijs

„Pēc Trīsvienīgā Dieva, mums vairs nav cita vistuvākā, kā vien Iemiesotā Vārda Māte. Kad mūsu lūgšanās meklējam, ar ko varētu parunāties, kam varētu uzticēties, ar kuru mūsu vientulību dalīt, tad tā ir Viņa”.

Dieva Kalps Kard. Stefans Višinskis

Marija, Karmela Rota un mūsu Māte! Dāvājot mums šo skaisto Tavas mīlestības balvu, svēto Skapulāru, tu gribēji redzēt mūs ne par saviem kalpiem, bet vēlējies pieņemt par savām meitām un saviem dēliem. Lūdzam Tevi, izlūdz mums no Jēzus žēlastību, lai mēs nekad nebūtu Tavu skumju iemesls, bet nestu Tev iepriecinājumu un godu!
Pateicoties tādas Mātes palīdzībai, kura visu saprot, mēs atbrīvosimies no visa, ka mūs no Tevis attālina, kas nepatīk Kristum Kungam. „Esi ar mums ik brīdi, stiprini un glāb mūs”. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Devītā diena – 15. jūlijs

„Baznīcas Māte! Izlūdz mums žēlastību arvien atjaunoties Tava Dēla Krusta un Augšāmcelšanās dāvātās liecības skaistumā”.

Svētais Jānis Pāvils II

 Marija, Karmela Aizbildne un mūsu Māte! Mēs zinām, ka nekad neatstāsi savus ticīgos. Dari, lai mēs vienmēr būtu Tev uzticīgi. Rūpējies par mūsu sirdīm, attīri tās no ikviena grēka netīruma, izrotā tās ar smaržīgu tikumu ziediem. Lai Jēzus Kristus mājo mūsos vienmēr, lai mūsu nāves stundā sātans atkāptos no mums, redzot Jēzu mūsu sirdīs. Kad mūsu dvēseles atšķirsies no miesas, dāvā mums iepriecinājumu ieraudzīt Tevi kā pavadoni uz  mūžīgās laimes mājokli.
Svētā Skapulārā Māte! Tu apsolīji, ka netiks pazudināts neviens, kas dievbijīgi nēsās Skapulāru. Nemitīgi atgādini mums par to, lai mēs mūsu dzīves pēdējā stundā noskūpstītu Tavas pestīšanas zīmi un kļūtu mūžīgā goda līdzdalībnieki. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta … Gods lai ir…

Lūgšana Skapulāra Dievmātei (noslēdzot novennu)

Jaunava, Dieva Dzemdētāja! Svētā Skapulāra Karaliene un mūsu Māte, kura emitīgi mūs aicini pie Sevis. Mūsu Kundze un Karaliene!
Reiz, dāvājot Skapulāru, pasargāji savu mīļoto Karmelītu ordeni no šķelšanās un pagrimuma, un dāvāji mums visiem sevišķas aizsardzības zīmi; tā šodien atklājies cilvēcei, kura attālinās no Dieva, kā izlīgšanas un glābšanas zīme.
Esi visas pasaules, Baznīcas un mūsu tautas glābiņš. Atjauno zīmes un atkārto brīnumus! Noslauki cietēju asaras, sargā bērnu nevainību, jauniešu sirdīs stiprini svēto ticību; mūsu ģimenēm izlūdz mieru un savstarpējo mīlestību, un uzupurēšanās garu!
Visai mūsu Tēvzemei, kuru Tu tik ļoti mīli, kuras Karaliene gadsimtiem esi, no sava žēlastību Troņa dāvā svētību! Izlūdz mums izturību mūsu tēvu ticībā, žēlastību, ka mēs Tevi slavētu tagad un mūžībā. Amen.