Novenna Svētā Gara godam – Baskāju karmelīti Latvijā

Novenna Svētā Gara godam, gatavojoties Baskāju karmelītu Ordeņa Krakovas provinces veltīšanai tās Aizbildnim – Svētajam Garam 2012 g.

Ievads

Šīs novennas Svētā Gara godam laikā, kas būs kā tieša mūsu kopienu un katra paša sagatavošana Baskāju karmelītu ordeņa Krakovas provinces veltīšanai Tam, kurš ir tās Aizbildnis, ik dienu vēlamies Svētajam Garam, Viņa gaismai, spēkam un mīlestībai uzticēt atsvišķas mūsu Provinci veidojošas Brāļu un Māsu grupas, kā arī tos cilvēkus, kuri ar mūsu Provinci saistīti.
Svētais Gars, dari, lai mūsu lūgšana, kas plūst no pazemīgām un Tevis alkstošām sirdīm, kļūst par stiprinājumu mums visiem un nes pestīšanas augļus.
Marija, Svētā Gara Līgava un Karmela Kalna Karaliene, vadi mūsu domas un sirdis, lai tās ir pakļāvīgas Svētajam Garam – Tam, kurš ir mūsu siržu gaisma.

Pirmā diena – par priesteriem

Svētais Gars, Tu tiki dāvāts apustuļiem kā Augšāmceltā Jēzus pirmā dāvana, Tu piepildīji viņu sirdis, kas bija pilnas skumju pēc rūgtajām ciešanām. Mīlestības Gars, Mierinātājs, nāc un pārņem ar savu spēku visu mūsu  Baskāju karmelītu ordeņa Krakovas provinces brāļu – priesteru sirdis, lai ar ticību un apustulisko dedzību liecina par Jēzu – Dzīvo Maizi, kurš nācis no debesīm un dāvā pasaulei dzīvību. Patiesības Gars, stiprini mūsu priesterus, lai, smeļot iedvesmu un spēku no Vissvētākās Euharistijas, kļūst arvien līdzīgāki Jēzum – Pazemīgajam Jēram, virs kura svētais Jānis Kristītājs ieraudzīja Tevi, ak Visskaidrais Gars; ieraudzīja un pavēstīja, ka Viņš ir Tas, kurš nes pasaules grēkus. Vieno mūsu priesteru sirdis ar Vissvētāko Jēzus, Augstā Priestera, sirdi, lai ar Vinu kļūst viens Euharistijā un apustulātā. Svētais Gars, esi viņu Pavadonis pazudošo dvēseļu meklējumos un dari viņus par Tavas Žēlsirdības rīkiem. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Otrā diena – par misionāriem un tiem, kuri kalpo ārpus valsts robežām

Svētais Gars, pateicoties Tev, Baznīca aug un izplešas līdz pat zemes robežām. Tu darbojies Baznīcā kā neredzamais dzīvības dāvātājs. Pestīšanas pilnības realitāte, kas ir Pats Kristus, izplatās sakramentālā veidā tieši Tavā, Svētais Gars, spēkā. Uzticam Tev visus mūsu tēvus un brāļus, kuri strādā misijās un aiz Polijas robežām, tas ir – Burundi, Ruandā, Ukrainā, Slovākijā, Latvijā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Vācijā, kā arī tos, kuri kalpo ārpus mūsu Krakovas provinces stuktūrām. Sargā viņus, esi nomodā pār visām misiju un ārzemju kopienu uzsāktajām iniciatīvām. Lai Dieva Valstība aug un izplešas pa visu pasauli, saskaņā ar Jēzus Kristus gribu. Dāvā drosmi un vīrišķību tiem, kuri šajās kopienās kalpo un kalpos. Pieņem grūtības un ciešanas, kuras viņi pacieš Evaņģēlija dēļ. Sargi viņu sirdis no neticības, mazdūšības, skumjām un vilšanās, lai kopā ar Mariju – Jaunās Evaņģelizācijas Zvaigzni – spēj atvest pie pestīšanas Avota visus, kas izslāpuši pēc Patiesības un laimes. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Trešā diena par klosterbrāļiem

Svētais Gars, kurš paliec apslēpts lepnajiem un mazdūšīgajiem, bet atklājies pazemīgajiem un tiem, kuriem šķīstas sirdis; uzticam Tev visus klosterbrāļus, kuri visdažādākajos veidos kalpo mūsu Provinces konventos. Lūdzam Tevi, stiprini viņu ticību un cerību, lai kā Jēzus dzīvo Tevis iepriecināti, un ar šo dzīvi savā vidē liecina par Dieva vareno Tēvišķību. Dzīvā Mīlestības Liesma, svētī un stiprini to Brāļu sirdis, kuri sava aicinajuma ceļā pārdzīvo jelkādas grūtības. Vadi viņus uz vienotību ar Klusā un Pazemīgā Jēra Sirdi. Tu pats, Vienotības Gars, esi viņiem Pavadonis svētuma ceļos un lūgšanas Skolotājs.Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Ceturtā diena – par klauzūras karmelītēm

Svēais Gars, kurš kā mākonis ieskāvi Mariju, lai Viņa ieņemtu Pasaules Pesītāju, nāc, pārņem ar savu mīlesību visas mūsu Baskāju Karmela māsas, kuras Baznīcas sirdī vēlas dzīvot vienotībā ar Jēzu. Gars, kurš esi Tēva un Dēla vienotības saite, dari māsu sirdis līdzīgas Vissvētākajai Jēzus Sirdij, lai viņas, apslēptas Dievā, varētu Tēva Vaiga priekšā nest patīkamus upurus pasaules pestīšanai. Dari, lai viņas, ieklausoties Tavu iedvesmu klusumā, kopā ar Mariju, tavu Visšķīstāko Līgavu, klusībā un paļāvībā nes Baznīcai un pasaules dzīvībai mīlestības un miera augļus. Dievišķā Debesu Uguns, nāc pār visām klauzūras karmelītēm, piepildi viņas ar dromes un dievbijības dāvanu, lai, paliekot draudzībā ar Jēzu, iestājas par Baznīcu un pasauli lūgšanās, kuras nav izteicamas vārdiem. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Piektā diena – par Baskāju karmelītu laju ordeni

Dievs, Svētais Gars, kurš kopš pašiem Baznīcas pirmsākumiem darbojies ticīgo sirdīs un dari tās gatavas liecināt par ticību, cerību un mīlestību, uzticam Tev mūsu brāļus un māsas, kuri izdzīvo evaņģēliskos tikumus mūsu Krakovas provinces karmelītu laju ordenī. Nāc, piepildi viņu sirdis ar savu žēlastību, lai spēcīgi savas ticības apliecināšanā ikdienas rūpju vidū, atved pie Dzīvības Avota tos, kuriem visvairāk nepieciešama Dieva Žēlsirdība. Lai Tavas mīlestības spēks stiprina viņos evaņģēlisko radikālismu un viennozīmīgo mīlestību uz Augšāmcelto Jēzu. Daudzo dāvanu Devējs, ielej viņu sirdīs mierinājumu un prieku, īpaši tajos brīžos, kad viņi piedzīvo grūtības savās ģimenēs, darba vietās, sabiedrībā. Tu, Vissvētākais Gars, esi vislielākais Apustulis cilvēku sirdīs, esi mūsu brāļiem un māsām no laju ordeņa par iedvesmu, lai viņi var kalpot pestīšanas darbam tajā vidē, kurā esi viņiem licis dzīvot un strādāt. Esi viņiem pavadonis un Stiprinātājs ceļā uz mūžību. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Sestā diena par institūtiem, kuru iekļauti mūsu ordenī

Dievs, Svētais Gars, kurš dzīvini visu pasauli, uzticam Tev visus institūtus, kuri iekļauti mūsu ordenī un kuru kopienas kalpo mūsu Krakovas provincē. Nāc, svētdari viņu kalpojumu un misiju Baznīcā, jo tu Pats, Tēva un Dēla Gars, esi šo kopienu aizsākums. Dari, lūdzam, lai šie institūti, ieskaņojušies Karmela garīgumā, caur skaidru dzīves liecību spētu palīdzēt pieaugt svētumā Baznīcai un Tās ganiem. Trīsvienīgā Dieva Žēlsirdīgā Mīlestība, vadi visus šo institūtu piederīgos pa mīlestības un kontemplācijas ceļiem uz pilnīgu savienošanos ar Kungu Jēzu, kurš visus vēlas pievilkt pie Sevis. Svētī viņu darbu un kalpošanu, kuru uzņemās Dieva Valstības dēļ, lai kā Marija, kura nesa sevī Jēzus Garu, spētu ienest Mīlestību tur, kur tiks sūtīti. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Septītā diena, par tiem, kuri sākotnējās formācijas posmos un par jauniem aicinājumiem

 Svētais Gars, kurš pazīsti visapslēptākos siržu noslēpumus un darbojies tajās ar spēku un saldumu, nāc pie visiem mūsu Krakovas provinces brāļiem un māsām, kuri ir sākotnējās formācijas posmos. Lai Tava maigā mīlestība attīra un veido viņu sirdis, gatavojot tai misijai Baznīcā, kuru katram no viņiem esi sagatavojis. Patiesības Gars, esi viņiem visskaistāko evaņģēlisko vērtību Skolotājs. Palīdzi caur lūgšanu iemīlēties Jēzū un iededz vēlēšanos piederēt Viņam pilnīgi. Pieņem viņu dedzību un degsmi sekošanā mūsu Karmela svētajiem. Pieņem piepūli, kuru viņi iegulda, cenšoties iepazīt sevi Tavā Patiesības un Mīlestības gaismā. Žēlsirdības Gars, atbalsti un stiprini tos, kuri piedzīvo šaubas, skumjas, vilšanos, stiprini viņu ticību. Vadi uz Labā Tēva, kurš Tavas mīlestības spēkā dara katru no mums par saviem pieņemtajiem bērniem, gribas iepazīšanu un izpildīšanu.
Uzlūko arī tos, kurus vēlies apdāvināt ar aicinājuma dāvanu uz mūsu Provinces Terēzes Karmela ģimeni. Dāvā gaismu viņu prātiem, lai iepazīst Tavu plānu viņu dzīvei, stiprini viņu gribu, lai augstsirdīgi atbild uz Tavu aicinājumu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Astotā diena par gados vecākajiem, par tiem, kuri slimo un cieš

Svētais Gars, kurs esi Trīsvienīga Dieva Žēlsirdīgā Mīlestība, uzticam Tev šodien mūsu brāļus un māsas, kuri caur savu slimību, īpaši ciešanām vai gadu nastas smagumu, ir Tevis ielūgti īpašā veidā piedalīties Kristus – Atpircēja misijā. Dienu no dienas lej viņu sirdīs cerību un spēku, stiprini pārliecībā, ka “nespēkā spēks top pilnīgs”. Esi saldmes pilns pierinājums un nepievilošs stiprinājums. Vismaigais Gars, esi spirdzinājums un stiprinājums visiem tiem mūsu brāļiem un māsām, kuri kopā ar Jēzu Kristu nes vecuma, slimību, bet varbūt arī smagu kārdinajumu krustu, lai, pateicoties Tavai žēlastībai, spētu šo savu krustu upurēt par labu Kristus Miesai – Baznīcai. Pasargā visus cietējus no ticības un cerības pazaudēšanas, no sarūgtinājuma un skumjām. Ļauj viņiem piedzīvot stiprinājumu un atbalstu savās kopienās, kurās mīt Dzīvā Ūdens Avots, kas izplūst no Vissvētākās Jēzus Sirds, piepildi viņu sirdis ar mieru un prieku tā, lai iepazīst, kādu cerību dāvā viņu aicinājums un nepārstāj slavēt Tēvu debesīs. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Devīta diena par visiem tiem, kuri nēsa Karmela skapulāru un  izmanto garīgo kalpojumu

Dievs, Svētais Gars, par kura uzticīgo Līgavu kļuva Vissvētākā Jaunava, nāc un piepildi ar prieku visus tos, kuri nēsā Karmela skapulāru. Tu esi Labums, kurā tiek iekļauti visi tie, kuri nēsā skapulāru. Gudrības un Zinību Gars, Tu katram dāvā savas Mīlestības dāvanas, dari, lai visi, kuri nēsā šo Jaunavas Marijas tērpu, būtu uzticīgi savam aicinājumam un arvien pamatīgāk iesakņotos Kristības sakramenta žēlastībā, atrodot savu aicinājumu Baznīcā. Lai viņu līdzdalība visos Ordeņa garīgajos labumos palīdz augt šo dāvanu Devēja svētumā. Vienotības Gars, uzlūko visus, kuri ar mīlestību nēsā skapulāru, lai ar Jaunavas Marijas starpniecību tiktu droši pavadīti caur nāves vārtiem un ieraudzītu Žēlsirdīgā Tēva, kurš gaida pazemīgos un mazos, Vaigu.
Stiprini Savā Žēlastībā arī visus tos, kurus ik dienu ļauj sastapt mūsu ceļā, lai caur mūsu klātbūtni un kalpojumu tuvotos Tev, Kurš mīti Baznīcā. Vadi viņus pa savām takām uz pilnīgu savienošanos ar Dievu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir …
Dievs, Svētais Gars – apžēlojies par mums.

Lūgšana novennas noslēgumā

Lūgsimies. Dievs, kas apgaismo visu ticīgo sirdis ar Svētā Gara gaismu, ļauj mums šajā Garā iepazīt, Kas ir patiess un vienmēr priecāties par Viņa mierinājumu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Baskāju karmelītu Ordeņa Krakovas provinces veltīšanas akts tās Aizbildnim – Svētajam Garam

(Veltīšanu veica Provinces Padome 2012. gada 26. maijā, Svētā Gara nosūtīšanas svētku vigilijā; kā arī nākamajā, pašā Vasarsvētku dienā, katra Ordeņa vīriešu un sieviešu atzara kopiena, kā arī laju Ordenim piederīgie)

 Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu Žēlastību dāvātājs,
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.

Dievs, Svētais Gars, kas no Tēva un Dēla izej, nāc un piepildi ar Tavas mīlestības gaismu mūsu sirdis. Mēs visi, Tavi godinātāji un kalpi, veltījamies Tev : visa Terēzes Karmela Krakovas provincees ģimenei, kuras īpašais Aizbildnis esi Tu, Svētais Gars! Mierinātāj, vienotības gars, Jēzus Vārdā Tu vieno mūs vienā  Karmela ģimenē, lai mēs būtu līdzdalīgi mūsu Svētās Mātes Terēzes no Jēzus harizmā. Tēva un Dēla dotais Gudrības Gars, māci mums visu, kas labs, svēts un patiess, atgādini par visu, ko Jēzus dod savā jaunajā mīlestības bauslī. Vadi mūs uz pilnīgu Tavas patiesības iepazīšanu, lai mēs augtu Dieva bērnu brīvībā. Lej mūsu sirdīs mīlestību un dedzību dāvāt Jēzum uzticības un upuru dāvanas apustulātā un mūsu kopienu ikdienas dzīvē – gan brāļu, gan māsu, gan laju, gan dažādiem institūtiem piederīgo dzīvē, gan arī to ikdienā, kuri dzīvo mūsu garīguma iedvesmoti.
Svētais Gars, mēs apzināmies, ka bez Tevis mēs nevaram piederēt Jēzum, tātad nevaram būt arī kristieši. Tu, kas esi mūsu Augšāmceltā Kunga pirmā Dāvana, dari, ka varam Viņu sastapt kā To, kurš ir Dzīvs un pilns spēka. Dzīvā Mīlestības Liesma, Tu esi mūsu vienotība ar Jēzu, nāc, lūdzam, iededz mūsos ilgas pēc patiesa svētuma.Nāc un tā stiprini mūsu vājo gribu, lai mēs vairs nemeklētu paši sevi, bet gan To, kurš mūs iemīlēja un pats sevi atdeva upurī par mums. Maigais mūsu ievainoto siržu Ārsts, atjauno mūsu prātus, lai sekojot ticības gaismai, arvien būtu paklausīgi Dieva gribai, kuru uzzinām ar Baznīcas starpniecību.Euharistiskais Patiesības Gars, piepildi mūs ar mīlestību uz Vissvētāko Sakramentu, pateicoties kuram vienojamies kopīgā Kristus Baznīcas celšanā.
Uzticam Tev, Žēlsirdības Gars, mūsu Krakovas Provinces misiju, kuru vienotībā ar visu Ordeni, vēlamies izpildīt Baznīca un pasaulē. Svētais Gars, esi tu Pats mūsu iedvesma un vadītājs, lai saprotam, kas jādara, lai izpildītu visu, ko vēlas Jēzus, dāvajot mums līdzdalību harizmā, kuru pēc Viņa gribas saņēma mūsu svētā Māte Terēze.
Svētais Gars, nabadzīgo tēvs, pieņem mūsu veltīšanos, kuru izsakām pilni paļāvības un mīlestības. Lūdzam tevi, mūsu Mierinātāj, uzklausi katrā novennas diena izteiktos lūgumus. Ļoti lūdzam, uzklausi arī tos čukstus, kuri apslēpti dziļi mūsu sirdīs, kurus vienīgi Tu zini, par kuriem Tu iestājies lūgšanās, kuras nevar izteikt vārdiem.Tu esi mūsu lūgšana, kurā vēlamies nemitīgi palikt kopā ar Jēzu, atdodot godu mūsu labajam Tēvam. Svētais Mīlestības Gars, pieņem mūsu paļāvīgo veltīšanos Tev un apžēlojies par mums, jo Tu esi mūsu dzīve; Tevī, Jēzus Gars, tapsim, tā ticam, augšāmcelti mūžīgajai dzīvei, lai jau uz mūžiem Tevī, Mūžīgās Mīlestības Gars, caur Kristu, ar Kristu un Kristū sauktu uz Tēvu: Abba, Tēvs. Amen.